Hvad kan vi hjælpe med?

Vi oversætter idéer
til bygbar virkelighed

Vi er bygherrens projektledelse, og opgaver der ligger naturligt hos bygherren, ligger naturligt hos os. Vi er et komplet bygherreprojektkontor, med byggetekniske, juridiske, økonomiske, strategiske og processuelle kompetencer.

Idé, marked OG PROGRAM

I Bauherr hjælper vi bygherre med at omsætte idéer til bygbare programmer. Vi arbejder målrettet efter at skabe mest mulig værdi for bygherre, og stiller skarpt på bygherres behov – både når gælder bygningsfysik og indhold. På den måde sikres de rette forudsætninger for det planlagte byggeri.

Harmonikaindhold
At komme godt fra start er altafgørende, og i Bauherr er vi specialister i at sikre en fyldestgørende afdækning af jeres behov, og derefter omsætte disse til en håndgribelig og fremtidssikret vision, der afspejler bygherren, og ikke mindst den omkringliggende virkelighed bygherre befinder sig i.
En god vision skal pege 5, 10 og 20 år ud i fremtiden, og dermed sikre, at den enkelte kan træffe beslutninger, der afspejler den fælles retning. Efter visionen er udarbejdet, anvender vi denne til at afgrænse og rammesætte projektet frem til afleveringen af jeres byggeri.
I forbindelse med udviklingen af jeres byggeri kan det være nødvendigt at sikre, at jeres behov og ønsker efterspørges af markedet. I Bauherr har vi mange års erfaring med at hjælpe bygherrer med, at sikre det rette markedsgrundlag, så byggeriet også er økonomisk bæredygtigt mange af efter selve afleveringen. Dette kan eksempelvis gøres i forbindelse med:
  • Udarbejdelse af forretningsplan
  • Markeds- og oplandsanalyse
  • Indgåelse af strategiske partnerskaber
Forundersøgelser er med til at give vished om det planlagte byggeris usikkerheder. I Bauherr hjælper vi bygherrer med at forstå forundersøgelsernes mangfoldighed, og stiller samtidigt skarpt på hvilke forundersøgelse, der er både nødvendige og værdiskabende for gennemførelsen af jeres byggeri.
Forundersøgelser kan eksempelvis omfatte miljømæssige- og geologiske undersøgelser samt analyse af eksisterende forsyningsforhold og bygningsfysiske rammer.
Med udgangspunkt i de indledende analyser, og afdækning af jeres bygnings­mæssige behov, udarbejder vi et idéoplæg, der beskriver baggrund, sammenhænge og mål for det forestående byggeri.
Dette fungerer som beslutningsgrundlag for den videre proces, herunder i forbindelse med programmeringsfasen.
Her vil vi sikre en mere detaljeret specificering af jeres behov, eksempelvis gennem workshops og brugermøder, som afspejles i byggeprogrammet i form af funktionskrav, lokaleprogram, krav til logistik, fleksibilitet, indeklima mv.

UDBUD OG KONTRAKTSTYRING

Grænseflader er komplekse, og i Bauherr sikrer vi derfor den rette udbudsstrategi, så omfanget afstemmes med bygherres ønsker. Vi sikrer optimale forudsætninger for samarbejde, og hjælper bygherre med udarbejdelse af kontrakter og styring af rådgivere, entreprenører og leverandører gennem hele forløbet.

Harmonikaindhold
I Bauherr udarbejder vi en udbudsstrategi, der afspejler jeres behov, og hvor den forudgående analyse af byggeriet danner rammerne for hvordan indkøb kan håndteres og struktureres iht. de gældende udbudsregler.
Udbudsstrategien beskriver udbudsprocessen for byggeriet, herunder: Udbudsform, opdeling af delydelser, tidsplanen for udbuddet, samt udvælgelseskriterier og tildelingskriterier. Efter udbudsstrategien er godkendt udarbejdes udbudsbekendtgørelse – annoncering.
Regelværket er komplekst, så faldgruberne skal undgås. Men endnu vigtigere er det at udnytte udbud på den bedst mulige måde for at skabe værdi for bygherren– uanset hvilken form for udbud, der er tale om.
Vi har stor erfaring med et at arbejde med og op mod politiske beslutningsprocesser. Vi kan sikre indhentning af relevante udarbejde materiale til indstilling og politisk beslutning i forbindelse med blandt andet startredegørelser, lokalplanudvikling og indgåelse i indledende forhandlinger på vegne af bygherre.
Når der skal bygget nyt, bygges om eller bygges til, så skal man huske byggetilladelse. Vi sørger for at udarbejde og indsende byggetilladelserne til myndighederne, så dit byggeri overholde alle gældende krav.
Vi kan styre aftaler med rådgivere, entreprenører og leverandører. Det gælder både aftaler vi selv laver, og aftaler som jeres organisation eller samarbejdspartnere udarbejder.
Entreprise- og rådgiveraftaler indeholder mange typer af forpligtelser, både for bygherren og for dem der leverer arbejde eller materialer. Dertil kan grænsefladerne være komplekse, og ansvarsfordeling vanskelig. I Bauherr har vi stor erfaring og et dybt kendskab til AB-systemet. Så vi kan sikre, at alle parter lever op til deres forpligtelser, og at der bliver taget action, når der er brug for det.

Bæredygtighed og digitalisering

I tæt samarbejde med bygherre tager vi ansvar for den grønne omstilling og bygherres klimamål, og omsætter dem derefter til konkrete løsninger. Vi fokuserer på at skabe den rette balance mellem sociale-, økonomiske og klimamæssige hensyn, og sikrer i kombination med de nyeste digitale værktøjer, at det planlagte byggeri skaber mest mulig værdi.

Harmonikaindhold

Ud fra en helhedsbetragtning hjælper vi bygherre med at udforme bæredygtighedsstrategier og håndgribelige handlingsplaner, som aktivt tager stilling til jeres klimamål.

Dette er er uafhængigt af om hvorvidt jeres projekt omfatter omstilling af ejendomsporteføljer, programmering af nybyggeri, eller transformation af eksisterende.

Derudover arbejder vi tæt sammen med nationale såvel som internationale specialister, så vi samlet dækker en bred vifte af kompetencer.

I Bauherr gør vi bæredygtighed målbart, og sikrer i samarbejde med bygherre de rette certificeringer af jeres byggeri – eksempelvis DGNB.

Vi hjælper med at kravspecificere jeres bæredygtighedsmål i forbindelse med byggeprogrammet, og ikke mindst ved udførelsen af det endelige byggeri.

Vi bistår bygherre gennem alle byggeriets faser, og rådgiver og certificerer både ved nybyggeri og transformation samt eksisterende byggeri og ejendomsporteføljer.

I Bauherr gør vi bæredygtighed målbart, og sikrer i samarbejde med bygherre de rette certificeringer af jeres byggeri – eksempelvis DGNB.

Vi hjælper med at kravspecificere jeres bæredygtighedsmål i forbindelse med byggeprogrammet, og ikke mindst ved udførelsen af det endelige byggeri.

Vi bistår bygherre gennem alle byggeriets faser, og rådgiver og certificerer både ved nybyggeri og transformation samt eksisterende byggeri og ejendomsporteføljer.

I Bauherr gør vi bæredygtighed målbart, og sikrer i samarbejde med bygherre de rette certificeringer af jeres byggeri – eksempelvis DGNB.

Vi hjælper med at kravspecificere jeres bæredygtighedsmål i forbindelse med byggeprogrammet, og ikke mindst ved udførelsen af det endelige byggeri.

Vi bistår bygherre gennem alle byggeriets faser, og rådgiver og certificerer både ved nybyggeri og transformation samt eksisterende byggeri og ejendomsporteføljer.

Økonomi- og risikostyring

Projekter forandrer sig, og kan være risikofyldte, hvorfor vi ser det som vores fornemmeste opgave at skabe forståelse for de langsigtede økonomiske effekter af byggeri. Vi har omfattende erfaring med økonomistyring og projektoptimering, og sammenholder altid økonomi- risikoforhold ud fra en helhedsbetragtning.

Harmonikaindhold

Gennem alle byggeriets faser er vi med til at sikre bygherres styring af økonomien. Det gælder både ved udarbejdelse af indledende anlægsbudgetter, og ved kvalificering af eksisterende. Med afsæt i byggeriets konjekturer opstiller vi forskellige modeller der afspejler projekts karakter, og sikrer dermed de rette forudsætningerne for en økonomi i balance gennem hele projektets forløb.

Fra de indledende faser både udarbejder og kvalificerer vi bygherrebudgetter, og opstiller forskellige modeller for økonomistyring afhængig af projektets karakter.

Gennem alle byggeriets faser er vi med til at sikre bygherres styring af økonomien. Det gælder både ved udarbejdelse af indledende anlægsbudgetter, og ved kvalificering af eksisterende. Med afsæt i byggeriets konjekturer opstiller vi forskellige modeller der afspejler projekts karakter, og sikrer dermed de rette forudsætningerne for en økonomi i balance gennem hele projektets forløb.

Fra de indledende faser både udarbejder og kvalificerer vi bygherrebudgetter, og opstiller forskellige modeller for økonomistyring afhængig af projektets karakter.

Gennem alle byggeriets faser er vi med til at sikre bygherres styring af økonomien. Det gælder både ved udarbejdelse af indledende anlægsbudgetter, og ved kvalificering af eksisterende. Med afsæt i byggeriets konjekturer opstiller vi forskellige modeller der afspejler projekts karakter, og sikrer dermed de rette forudsætningerne for en økonomi i balance gennem hele projektets forløb.

Fra de indledende faser både udarbejder og kvalificerer vi bygherrebudgetter, og opstiller forskellige modeller for økonomistyring afhængig af projektets karakter.

Ibrugtagning og drift

Både før og efter afleveringen af selve byggeriet, er det afgørende at bygherre er klædt på til den fremadrettede drift og vedligeholdelse. I Bauherr sikrer vi derfor, at byggeriet driftsmæssigt lever op til aftalerne, og at bygherres driftspersonale er tilstrækkeligt uddannet til at håndtere den stigende kompleksitet forbundet med driften.

Harmonikaindhold

Commissioning (Cx) er en proaktiv kvalitetsstyringsproces, der sætter fokus på den fremadrettede drift af bygninger, til gavn for både energiforbrug og driftsøkonomi. Målet er at sikre, at tekniske installationer lever op til de krav I som bygherre stiller.

I Bauherr tilbyder vi derfor en række Cx-ydelser, der kan hjælpe bygherre med at skabe forståelse for Cx-processen. Disse omfatter blandt andet:

  • At modne bygherre og bygningsejer til at arbejde aktivt og struktureret med Cx
  • At være bindeled mellem Cx-leder og bygherre og bygningsejer
  • At udarbejde Cx-planer med tilhørende bilag, herunder kravspecifikationer og teststrategier
  • Granskning af byggeriets faser med henblik på Cx

Retmæssigt kvalitetssikring sikrer, at det endelige byggeri lever op til bygherres ønsker – både med hensyn til kvalitet, økonomi og lovgivning. Kvalitetssikring og granskning omfatter aktiviteter i løben af byggeprocessen, hvor det er vigtigt at sikre, at der er overensstemmelse mellem bygherres ønsker og det udførte arbejde.

I Bauherr udfører vi kvalitetssikring og granskning på mange forskellige planer, og sikrer dermed et byggeri, der lever op til forventningerne om funktion, vedligehold og levetid, at fejl opdages i tide, og dermed er til mindst mulig gene for den samlede proces, og sandsynliggør chancerne for rettidig aflevering og ibrugtagning.

Retmæssigt kvalitetssikring sikrer, at det endelige byggeri lever op til bygherres ønsker – både med hensyn til kvalitet, økonomi og lovgivning. Kvalitetssikring og granskning omfatter aktiviteter i løben af byggeprocessen, hvor det er vigtigt at sikre, at der er overensstemmelse mellem bygherres ønsker og det udførte arbejde.

I Bauherr udfører vi kvalitetssikring og granskning på mange forskellige planer, og sikrer dermed et byggeri, der lever op til forventningerne om funktion, vedligehold og levetid, at fejl opdages i tide, og dermed er til mindst mulig gene for den samlede proces, og sandsynliggør chancerne for rettidig aflevering og ibrugtagning.

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.