Hvad kan vi hjælpe med?

Vi oversætter idéer
til bygbar virkelighed

Vi er bygherrens projektledelse, og opgaver der ligger naturligt hos bygherren, ligger naturligt hos os. Vi er et komplet bygherreprojektkontor, med byggetekniske, juridiske, økonomiske, strategiske og processuelle kompetencer.

Idé, marked OG PROGRAM

I Bauherr hjælper vi bygherre med at omsætte idéer til bygbare programmer. Vi arbejder målrettet mod at skabe mest mulig værdi for bygherre, og stiller skarpt på bygherres behov – både når det gælder bygningsfysik og indhold. På den måde sikres de rette forudsætninger for det planlagte byggeri.

Harmonikaindhold
At komme godt fra start er altafgørende i opstartsfasen af et projekt. I Bauherr er vi specialister i at sikre en fyldestgørende afdækning af jeres behov, og derefter omsætte disse til en håndgribelig og fremtidssikret vision, der afspejler bygherren, og ikke mindst den omkringliggende virkelighed bygherre befinder sig i.
En god vision skal pege 5, 10 og 20 år ud i fremtiden, og dermed sikre, at den enkelte kan træffe beslutninger, der afspejler den fælles retning. Efter visionen er udarbejdet, anvender vi denne til at afgrænse og rammesætte projektet frem til afleveringen af jeres byggeri.
I forbindelse med udviklingen af jeres byggeri kan det være nødvendigt at sikre, at jeres behov og ønsker efterspørges af markedet. I Bauherr har vi mange års erfaring med at hjælpe bygherrer med, at sikre det rette markedsgrundlag, så byggeriet også er økonomisk bæredygtigt mange år efter selve afleveringen. Dette kan eksempelvis gøres i forbindelse med:
  • Udarbejdelse af forretningsplan
  • Markeds- og oplandsanalyse
  • Indgåelse af strategiske partnerskaber
Forundersøgelser er med til at give vished om det planlagte byggeris usikkerheder. I Bauherr hjælper vi bygherrer med at forstå forundersøgelsernes mangfoldighed, og stiller samtidigt skarpt på hvilke forundersøgelse, der er både nødvendige og værdiskabende for gennemførelsen af jeres byggeri.
Forundersøgelser kan eksempelvis omfatte miljømæssige- og geologiske undersøgelser samt analyse af eksisterende forsyningsforhold og bygningsfysiske rammer.
Med udgangspunkt i de indledende analyser, og afdækning af jeres bygnings­mæssige behov, udarbejder vi et idéoplæg, der beskriver baggrund, sammenhænge og mål for det forestående byggeri.
Dette fungerer som beslutningsgrundlag for den videre proces, herunder i forbindelse med programmeringsfasen.
Her vil vi sikre en mere detaljeret specificering af jeres behov, eksempelvis gennem workshops og brugermøder, som afspejles i byggeprogrammet i form af funktionskrav, lokaleprogram, krav til logistik, fleksibilitet, indeklima mv.

UDBUD OG KONTRAKTSTYRING

Grænseflader er komplekse, og i Bauherr sikrer vi derfor den rette udbudsstrategi, så omfanget afstemmes med bygherres ønsker. Vi sikrer optimale forudsætninger for samarbejde, og hjælper bygherre med udarbejdelse af kontrakter og styring af rådgivere, entreprenører og leverandører gennem hele forløbet.

Harmonikaindhold
I Bauherr udarbejder vi en udbudsstrategi, der afspejler jeres behov, og hvor den forudgående analyse af byggeriet danner rammerne for hvordan indkøb kan håndteres og struktureres iht. de gældende udbudsregler.
Udbudsstrategien beskriver udbudsprocessen for byggeriet, herunder: Udbudsform, opdeling af delydelser, tidsplanen for udbuddet, samt udvælgelseskriterier og tildelingskriterier. Efter udbudsstrategien er godkendt udarbejdes udbudsbekendtgørelse – annoncering.
Regelværket er komplekst, så faldgruberne skal undgås. Men endnu vigtigere er det at udnytte udbud på den bedst mulige måde for at skabe værdi for bygherren– uanset hvilken form for udbud, der er tale om.
Vi har stor erfaring med at arbejde med og op mod politiske beslutningsprocesser. Vi kan sikre indhentning af relevant udarbejdet materiale til indstilling og politisk beslutningstagen i forbindelse med blandt andet startredegørelser, lokalplanudvikling og indgåelse i indledende forhandlinger på vegne af bygherre.
Når der skal bygget nyt, bygges om eller bygges til, så er det vigtigt at huske byggetilladelse. Vi sørger for at udarbejde og indsende byggetilladelserne til myndighederne, så dit byggeri overholder alle gældende krav.
Vi styrer aftaler med rådgivere, entreprenører og leverandører. Det gælder både aftaler vi selv laver, og aftaler som jeres organisation eller samarbejdspartnere udarbejder.
Entreprise- og rådgiveraftaler indeholder mange typer af forpligtelser, både for bygherren og for dem der leverer arbejde eller materialer til projektet. I den forbindelse kan grænsefladerne være komplekse, og ansvarsfordeling vanskelig. I Bauherr har vi stor erfaring og et dybt kendskab til AB-systemet, som er med til at sikre, at alle parter lever op til deres forpligtelser, og at der bliver taget handling, når der er brug for det.

Bæredygtighed og digitalisering

I tæt samarbejde med bygherre tager vi ansvar for den grønne omstilling og bygherres klimamål, og omsætter dem derefter til konkrete løsninger. Vi fokuserer på at skabe den rette balance mellem sociale-, økonomiske og klimamæssige hensyn, og sikrer i kombination med de nyeste digitale værktøjer, at det planlagte byggeri skaber mest mulig værdi.

Harmonikaindhold

Ud fra en helhedsbetragtning hjælper vi bygherre med at udforme bæredygtighedsstrategier og håndgribelige handlingsplaner, som aktivt tager stilling til jeres klimamål.

Dette er uafhængigt af hvorvidt jeres projekt omfatter omstilling af ejendomsporteføljer, programmering af nybyggeri, eller transformation af eksisterende.

Derudover arbejder vi tæt sammen med nationale såvel som internationale specialister, hvilket gør at vi dækker en bred vifte af kompetencer.

I Bauherr gør vi bæredygtighed målbart, og sikrer i samarbejde med bygherre de rette certificeringer af jeres byggeri – eksempelvis DGNB.

Vi hjælper med at kravspecificere jeres bæredygtighedsmål i forbindelse med byggeprogrammet, og ikke mindst ved udførelsen af det endelige byggeri.

Vi bistår bygherre gennem alle byggeriets faser, og rådgiver og certificerer både ved nybyggeri og transformation, samt eksisterende byggeri og ejendomsporteføljer.

I Bauherr hjælper vi med udarbejdelsen af LCA, og sikrer dermed et godt grundlag for bæredygtige beslutninger og indsatsområder, samt løsninger. Vi hjælper med at vurdere materialer, bygningsdele og hele bygninger.

Vi hjælper bygherre med digitalisering helt fra de indledende faser under designet og i udførelsesfasen, samt kan vi hjælpe med ansvarstagen for det digitale samarbejde med øje for alle projektdeltagernes behov. Hos Bauherr har vi et tæt samarbejde med specialister og kan tilbyde IKT-ledelse, granskning, simuleringer og visualiseringer. 

Projekt-, Økonomi- og risikostyring

Projekter forandrer sig, og kan være risikofyldte, hvorfor vi ser det som vores fornemmeste opgave at skabe forståelse for de langsigtede økonomiske effekter af byggeri. Vi har omfattende erfaring med økonomistyring og projektoptimering, og sammenholder altid økonomi- og risikoforhold ud fra en helhedsbetragtning.

Harmonikaindhold

Gennem alle byggeriets faser er vi med til at sikre bygherres økonomistyring. Det gælder både ved udarbejdelse af indledende anlægsbudgetter, og ved kvalificering af eksisterende. Med afsæt i byggeriets konjekturer opstiller vi forskellige modeller der afspejler projektets karakter, og sikrer dermed de rette forudsætningerne for en økonomi i balance gennem hele projektets forløb.

Fra de indledende faser både udarbejder og kvalificerer vi bygherrebudgetter, og opstiller forskellige modeller for økonomistyring afhængig af projektets karakter.

Gennem de bedste løsninger er et projektoptimeringsforløb med til at sikre, at bygherre får mest muligt ud af sit byggeri. I Bauherr arbejder vi for at skabe værdi for bygherre, hvorfor det også ligger naturligt for at at stille skarpt på mulige projektoptimeringsgevinster. Dette er både med henblik på at sikre en fælles forståelse for projektet i forbindelse med den løbende overlevering, og ikke mindst for at sikre, at det færdige byggeri lever op til den forudgående planlægning.

Alle trin i processen underlægges en ensartet og struktureret risikovurdering ud fra tre parametre; tid, kvalitet og økonomi. Dette sikrer, at programmeringen overholder anlægsøkonomien for de eksempelvis forelægges styregruppen. 

Vores bygherrer har ofte behov for en synliggørelse af og forståelse for de langsigtede effekter, hvorfor vores risikostyring tager udgangspunkt den engelske Quantity Surveyor tradition med stort fokus på byggesagers økonomi, risiko og ændringsprocesser. 

Risiko- og økonomistyringen har også vores store fokus når der skal findes besparelser i projekter gennem projektoptimeringsprocesser, særligt når der ved granskning af projektøkonomi er tegn på overskridelse eller usikkerhed. Dét kalder vi klog fremdrift.

Ibrugtagning og drift

Både før og efter afleveringen af selve byggeriet, er det afgørende at bygherre er klædt på til den fremadrettede drift og vedligeholdelse. I Bauherr sikrer vi derfor, at byggeriet driftsmæssigt lever op til aftalerne, og at bygherres driftspersonale er tilstrækkeligt uddannet til at håndtere den stigende kompleksitet forbundet med driften.

Harmonikaindhold

Commissioning (Cx) er en proaktiv kvalitetsstyringsproces, der sætter fokus på den fremadrettede drift af bygninger, til gavn for både energiforbrug og driftsøkonomi. Målet er at sikre, at tekniske installationer lever op til de krav I som bygherre stiller.

I Bauherr tilbyder vi derfor en række Cx-ydelser, der kan hjælpe bygherre med at skabe forståelse for Cx-processen. Disse omfatter blandt andet:

  • At modne bygherre og bygningsejer til at arbejde aktivt og struktureret med Cx
  • At være bindeled mellem Cx-leder og bygherre og bygningsejer
  • At udarbejde Cx-planer med tilhørende bilag, herunder kravspecifikationer og teststrategier
  • Granskning af byggeriets faser med henblik på Cx

Retmæssig kvalitetssikring sikrer, at det endelige byggeri lever op til bygherres ønsker – både med hensyn til kvalitet, økonomi og lovgivning. Kvalitetssikring og granskning omfatter aktiviteter i løbet af byggeprocessen, hvor det er vigtigt at sikre, at der er overensstemmelse mellem bygherres ønsker og det udførte arbejde.

I Bauherr udfører vi kvalitetssikring og granskning på mange forskellige planer, og sikrer dermed et byggeri, der lever op til forventningerne om funktion, vedligehold og levetid, samt at eventuelle fejl opdages i tide, og dermed er til mindst mulig gene for den samlede proces. Dette sandsynliggør chancerne for rettidig aflevering og ibrugtagning.

1- og 5 års eftersyn omfatter en opfølgende gennemgang af byggeriet. Eftersynet sikrer både gennemgang og potentiel udbedring af bygningsmæssige fejl, som ikke var til stede ved afleveringen af byggeriet. 

I Bauherr bistår vi bygherre ved 1- og 5-års eftersyn – både med planlægning, gennemførelse og som repræsentant, såfremt dette ønskes.

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.